Cơ cấu Tổ chức Đài PT&TH Ninh Bình

Thứ 6, 20.12.2019 | 09:03:30
1,856 lượt xem

I. BAN GIÁM ĐỐC

        Giám đốc - Tổng Biên tập: Hoàng Tuấn Dũng

        Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Sải

        Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập: Phạm Kim Huệ

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Tổ chức và Hành chính:

    * Tổ chức: Gồm có lãnh đạo phòng; kế toán; chuyên viên; thủ kho; thủ  quỹ; nhân viên văn thư, lưu trữ, hành chính; lái xe và bảo vệ.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác Tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài vụ; hành chính, văn thư, lưu trữ, hậu cần, phương tiện, an ninh trật tự, cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

    - Tổng hợp, xây dựng dự thảo các văn bản báo cáo cho Ban Giám đốc về các mặt công tác của cơ quan trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và Trung ương.

    - Công bố, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc và cơ quan liên quan tới các phòng; kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả với Ban Giám đốc.

    - Lập kế hoạch và mua sắm tài sản, phương tiện, dụng cụ làm việc có tính chất dùng chung cho cơ quan. Quản lý tài sản, tài chính theo qui định hiện hành của Nhà nước.

    - Tham mưu xây dựng Quy chế, Quy định, các đề án, dự án đầu tư phát triển.

    Trưởng phòng: Đinh Vạn Lịch

    Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Hà

    Phó Trưởng phòng: Trần Quang Mạnh

    Điện thoại: 0229.3876.256

2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo:

    * Tổ chức: gồm Lãnh đạo phòng; kế toán; phát thanh viên; kỹ thuật viên và nhân viên tiếp thị.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quảng cáo theo quy định của pháp luật, kế hoạch của cơ quan. Chủ động nắm bắt thị trường và nhu cầu của khách hàng, của khán, thính giả; tổ chức các hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu của Đài để thu hút quảng cáo.

    - Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, quảng cáo. Thương thảo, trình ký và phối hợp với các phòng chuyên môn của Đài để tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế trong hoạt động dịch vụ, quảng cáo, đảm bảo lợi ích kinh tế của cơ quan và quyền lợi của các đối tác, khách hàng.

    - Thu hút, tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

    - Tổ chức sản xuất, phối hợp với phòng Biên tập sắp xếp lịch phát sóng các chương trình quảng cáo. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, quảng cáo và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

    Trưởng phòng: Nguyễn Hải Bằng

    Điện thoại: 0229.3873.624

3. Phòng Biên tập:

    * Tổ chức: Gồm lãnh đạo phòng; biên tập viên; phóng viên; biên dịch viên; kỹ thuật viên và phát thanh viên.      

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng định hướng tuyên truyền, kế hoạch sản xuất, lịch phát sóng chương trình hàng ngày, tháng, quý và phối hợp các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

    - Hàng ngày làm nhiệm vụ thư ký, thẩm định và nhận xét, đánh giá chất lượng, tổng hợp nghiệm thu tin, bài, chương trình hoàn chỉnh của các phòng, báo cáo Ban Giám đốc quyết định; có quyền biên tập chương trình hoặc yêu cầu tác giả biên tập, chỉnh sửa lại đảm bảo yêu cầu chất lượng phát sóng; Có quyền dừng phát sóng hoặc đề xuất Ban Giám đốc dừng phát sóng các tin, bài, chương trình không đảm bảo định hướng chính trị, thông tin sai sự thật, chất lượng kém ...

    - Chủ trì, phối hợp với phòng Kỹ thuật Truyền dẫn - Phát sóng thực hiện nhiệm vụ đạo diễn, tổng khống chế, sắp xếp, cập nhật chương trình phát sóng hàng ngày.

    - Tổ chức sản xuất một số chương trình chuyên đề phù hợp với khả năng, nhiệm vụ của phòng theo sự phân công của Ban Giám đốc; Chịu trách nhiệm biên tập, sản xuất và kiểm duyệt các chương trình thông qua biên dịch, khai thác vệ tinh, trao đổi, mua bản quyền của các đơn vị bên ngoài và xây dựng kế hoạch phát sóng phù hợp với định hướng tuyên truyền.

    - Tạo tư liệu ngắn hạn, dài hạn (file, băng, đĩa, sách, báo) để lưu trữ và quản lý, phục vụ sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình.

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Đài tỉnh và các Đài Truyền thanh cấp huyện, cơ sở.

    - Chủ trì, phối hợp với phòng Biên tập phát thanh và Thông tin điện tử theo dõi, tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc xử lý các vấn đề về bản quyền các chương trình phát thanh, truyền hình.

    - Soạn thảo kế hoạch, báo cáo công tác tuyên truyền định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo chuyên đề gửi Ban Giám đốc và cơ quan liên quan.

    Trưởng phòng: Nguyễn Thế Hùng

    Phó Trưởng phòng: Đặng Hồng Thơm

    Điện thoại: 0229.3897.057

4. Phòng Biên tập Phát thanh & Thông tin điện tử (www.nbtv.vn):

    * Tổ chức: gồm có lãnh đạo phòng; biên tập viên; phóng viên; phát thanh viên và kỹ thuật viên.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Khai thác tin, bài, tư liệu, biên tập và tổ chức sản xuất, dàn dựng các chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử hàng ngày, đảm bảo nhanh nhạy, phong phú, chính xác, đúng định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

    - Thường xuyên nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh; đổi mới giao diện, liên kết trên mạng internet, xây dựng các chương trình tương tác với khán giả phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhu cầu của nhân dân. Phối hợp chuyển tin, bài cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

    - Chủ trì thực hiện các chương trình tọa đàm, giao lưu, tường thuật trực tiếp các chương trình, sự kiện trên sóng phát thanh.

    - Phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam, các Đài tỉnh bạn để sản xuất, khai thác bản quyền, trao đổi các chương trình phù hợp với nhiệm vụ của phòng để phát sóng. Tích cực tham dự các cuộc thi, Liên hoan phát thanh do các cấp, các ngành tổ chức.

    - Thông qua mạng Internet, có trách nhiệm khai thác, cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; về bản quyền các chương trình phát thanh, truyền hình để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và định hướng tuyên truyền cho Ban Giám đốc.

    - Quản lý đội ngũ cộng tác viên của phòng.

    Trưởng phòng: Nguyễn Vương Sơn

    Phó Trưởng phòng: Nhữ Thị Hồng Loan

    Điện thoại: 0229.3874.554

5. Phòng Thời sự:

    * Tổ chức: Gồm có lãnh đạo phòng; biên tập viên; phóng viên; bình luận viên; biên dịch viên và quay phim.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức sản xuất các chương trình thời sự trên sóng truyền hình; cập nhật tin tức thời sự; thường xuyên cải tiến hình thức thể hiện để thông tin, bình luận, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ, chính xác các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đảm bảo đúng định hướng tuyên truyền, có chất lượng và hấp dẫn khán giả.

    - Chủ trì thực hiện các chuyên đề, chuyên mục có tính thời sự cao để phát sóng trong hoặc ngoài khung chương trình thời sự. Tổ chức ghi hình, truyền hình trực tiếp các chương trình, sự kiện mang tính thời sự;

    - Cung cấp tin, bài, tư liệu phục vụ biên tập, phát sóng chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử.

    - Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình của các Bộ, ngành và tỉnh bạn để sản xuất, khai thác bản quyền, trao đổi các chương trình phù hợp với nhiệm vụ của phòng. Tích cực tham dự các cuộc thi, Liên hoan Truyền hình do các cấp, các ngành tổ chức.

    - Quản lý đội ngũ cộng tác viên của phòng.

     Trưởng phòng: Lã Đức Dương

    Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Hương

    Điện thoại: 0229.3875.218

6. Phòng Chuyên đề:

    * Tổ chức: Gồm lãnh đạo phòng; biên tập viên; phóng viên; đạo diễn và quay phim.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất các chuyên đề, chuyên mục truyền hình, đảm bảo tính định kỳ, có chất lượng và thường xuyên cải tiến hình thức thể hiện để hấp dẫn khán giả.

    - Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất các phóng sự, phim tài liệu, ký sự, giao lưu, đối thoại, tọa đàm, trò chơi truyền hình theo chuyên đề, đúng định hướng tuyên truyền của Đài và của tỉnh; Tổ chức ghi hình, truyền hình trực tiếp các chương trình, sự kiện theo các chuyên đề, phù hợp với nhiệm vụ của phòng.

    - Cung cấp tin, bài, tư liệu phục vụ biên tập, phát sóng chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử.

    - Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Truyền hình, Đài phát thanh truyền hình của các Bộ, ngành và tỉnh bạn để sản xuất, khai thác bản quyền, trao đổi các chương trình phù hợp với nhiệm vụ của phòng. Tích cực tham dự các cuộc thi, Liên hoan truyền hình do các cấp, các ngành tổ chức.

    - Quản lý đội ngũ cộng tác viên của phòng.

    Trưởng phòng: Ngô Quyết Tiến

    Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hồng Giang

    Điện thoại: 0229.3898.853

7. Phòng Văn nghệ và Giải trí:

    * Tổ chức: gồm có lãnh đạo phòng; biên tập viên; phóng viên; quay phim; đạo diễn; nhạc sĩ; họa sĩ; nhạc công.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất các chương trình văn nghệ, thể thao và trò chơi, giải trí trên truyền hình phù hợp định hướng tuyên truyền và hấp dẫn khán, thính giả. Thông tin, bình luận các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tác giả, tác phẩm; chương trình thơ, ca múa nhạc… trong các chương trình phát thanh, truyền hình.

    - Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan tổ chức dàn dựng, ghi hình hoặc tường thuật trực tiếp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài truyền hình, Đài phát thanh, truyền hình của các Bộ, ngành và tỉnh bạn để sản xuất, khai thác bản quyền, trao đổi các chương trình phù hợp với nhiệm vụ của phòng. Tích cực tham dự các cuộc thi, Liên hoan truyền hình do các cấp, các ngành tổ chức.

    - Quản lý đội ngũ cộng tác viên của phòng.

    Trưởng phòng: Đào Vũ Minh

    Phó Trưởng phòng: Ngô Bích Thao

    Điện thoại: 0229.3875.844

8. Phòng Kỹ thuật & Công nghệ:

    * Tổ chức: gồm có lãnh đạo phòng; kỹ sư và kỹ thuật viên.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả, sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì hoạt động thường xuyên toàn bộ các trang thiết bị kỹ thuật tiền kỳ, hậu kỳ, tin học, nhà xưởng phục vụ sản xuất, lưu trữ chương trình phát thanh, truyền hình và các hoạt động khác của cơ quan.

    - Thường xuyên nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử.  

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan để thiết kế và thường xuyên đổi mới hình hiệu, hình mục, phông cảnh, cắt cảnh, tiêu đề, video clip... làm sinh động hình thức thể hiện trong các chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử.

    - Tham mưu xây dựng kế hoạch, định hướng đầu tư mua sắm vật tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ sản xuất phát thanh truyền hình phù hợp với sự phát triển của ngành.

    - Thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, mua sắm, sửa chữa thiết bị, vật tư chuyên dùng. Chủ động phối hợp với các phòng, các cá nhân được giao quản lý trang thiết bị, máy móc để xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa kịp thời khi xảy ra hỏng hóc các trang thiết bị thuộc quyền quản lý của phòng.

    - Phối hợp với các phòng chuyên môn khác lập kế hoạch và thực hiện sản xuất chương trình, xử lý hậu kỳ để phục vụ phát sóng phát thanh, truyền hình.

    Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thu

    Điện thoại: 0229.3890.987

9. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn - Phát sóng:

    * Tổ chức: Gồm có lãnh đạo phòng; kỹ sư và kỹ thuật viên.

    * Chức năng, nhiệm vụ:

    - Quản lý, vận hành, khai thác toàn bộ hệ thống máy phát sóng và thiết bị truyền dẫn ở Đài tỉnh, các trạm phát lại truyền hình thuộc Đài tỉnh quản lý để tiếp và phát sóng chương trình địa phương và 2 Đài Quốc gia; các thiết bị truyền dẫn, thu, phát sóng khác phục vụ sản xuất, phát sóng phát thanh, truyền hình.

    - Phối hợp với các đơn vị cung cấp đường truyền tín hiệu và theo dõi chất lượng phát sóng chương trình của Đài trên các hệ thống truyền hình cáp, internet, vệ tinh.

    - Phối hợp thực hiện ghi hình tư liệu, truyền dẫn tín hiệu để tường thuật trực tiếp các chương trình, sự kiện.

    - Trực tiếp quản lý hệ thống các trạm biến áp và nguồn cung cấp điện, các thiết bị lạnh, viễn thông trong cơ quan.

    - Thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, mua sắm, sửa chữa thiết bị, vật tư chuyên dùng. Chủ động phối hợp với các phòng, các cá nhân được giao quản lý trang thiết bị, máy móc để xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa kịp thời khi xảy ra hỏng hóc các trang thiết bị thuộc quyền quản lý của phòng.

    - Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành, mở rộng diện phủ sóng phát thanh, truyền hình; định hướng đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào truyền dẫn, phát sóng ở Đài tỉnh và các Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã, cơ sở.

    - Chủ trì việc theo dõi, đôn đốc, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, kế hoạch tiếp sóng Đài cấp trên đối với các Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã và cơ sở.

    Trưởng phòng: Đinh Xuân Thủy

    Điện thoại: 0229.3874.058

Ban biên tập NBTV.vn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Đơn vị hành chính tỉnh Ninh Bình

Đơn vị hành chính tỉnh Ninh Bình

1 năm trước
4,949 lượt xem
Thông tin về Đài PT&TH Ninh Bình

Thông tin về Đài PT&TH Ninh Bình

1 năm trước
1,033 lượt xem