Công tác tuyên giáo tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng

Thứ 4, 15.07.2020 | 14:29:28
606 lượt xem
Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá chặng đường 90 năm qua, xác lập tầm nhìn và sứ mệnh cho giai đoạn tới của ngành tuyên giáo.

Sáng 15/7, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn”.

Hội thảo “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn” Dự và chủ trì hội thảo có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ….

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về quá trình hình thành và phát triển, thành tựu vẻ vang của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng-lý luận, khoa giáo, văn hóa- văn nghệ; kinh nghiệm thực tiễn từ các ban, bộ, ngành địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Về những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo, các ý kiến tại Hội thảo khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được nhiều thắng lợi.

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như: tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam…

5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đánh giá về sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành tuyên giáo, các ý kiến còn chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới; cổ vũ, động viên toàn ngành tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu bế mạc Hội thảo Phát biểu bế mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ những đóng góp toàn diện, quan trọng của ngành tuyên giáo đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp, củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới, cần tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản… tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Cần tiếp tục nâng cao vai trò, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, tuyên truyển đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn chặt công tác tuyên giáo với đời sống, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng” vừa “chuyên” trong tình hình mới./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan