UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ 2, 18.01.2021 | 16:26:45
435 lượt xem

Ngày 18/1, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban UBND tỉnh phiên thường kỳ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2021.

Các đại biểu chứng kiến ký kết thi đua khối giữa các đơn vị Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Năm Du lịch Quốc gia  - Hoa Lư, Ninh Bình. Những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua, sự đồng thuận trong Nhân dân, sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục là tiền đề, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh những năm tiếp theo. Tuy nhiên, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, đặc biệt, đại dịch Covid-19 còn kéo dài. Do đó, để huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh; không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các khối thi đua của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh;

Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, Chủ đề công tác năm 2021, thành viên các Khối thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phát động, trọng tâm là 04 phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở" gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm khen thưởng các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập trung thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Trọng tâm là đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo theo các quy định của Trung ương và của tỉnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng khối thi đua và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, để thực hiện tốt những nội dung trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tại hội nghị, đại diện 16 khối thi đua trong tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan