Những cơ sở y tế được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19

24.03.2020 | 14:51 PM

Pháp thay đổi chiến lược xét nghiệm để đối phó Covid-19

22.03.2020 | 08:32 AM

Nga cung cấp bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 13 nước

21.03.2020 | 19:56 PM

Thêm 2 quốc gia nhập khẩu Kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam

18.03.2020 | 22:07 PM

Các phòng thí nghiệm có thể làm xét nghiệm Covid-19 ở Việt Nam

09.03.2020 | 00:00 AM

Trung Quốc phê duyệt bộ xét nghiệm virus SAR-CoV-2 29 phút

07.03.2020 | 20:01 PM