Năm 2020, công tác thông tin đối ngoại, tuyên tuyền biển, đảo đạt được kết quả quan trọng

30.12.2020 | 19:50 PM