Báo Australia: Việt Nam dập dịch Covid-19 lần 2 nhanh, hiệu quả và không tốn kém

23.09.2020 | 10:47 AM