Bộ trưởng Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công trong 5 năm tới

27.01.2021 | 14:49 PM

Đến 2023, nợ công khoảng 48,1% GDP

06.01.2021 | 16:46 PM