Quy trình tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam trên người

15.12.2020 | 08:50 AM

Việt Nam sẽ có tình nguyện viên 50 tuổi tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19

09.12.2020 | 20:34 PM