1.076 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần 1

23.02.2021 | 20:44 PM

Kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả

23.02.2021 | 15:17 PM

Đảm bảo tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân ứng cử ĐBQH khóa XV

14.02.2021 | 08:28 AM

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện mạnh mẽ trước thiên tai, Covid-19

27.01.2021 | 14:27 PM