Lào có ca COVID-19 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng sau một năm

12.04.2021 | 14:49 PM

99 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

24.07.2020 | 08:37 AM

91 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

16.07.2020 | 08:39 AM

76 ngày không có ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng

01.07.2020 | 20:55 PM