Thủ tướng gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo”

10.10.2020 | 19:33 PM

Hình ảnh xúc động gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020

25.07.2020 | 22:30 PM

Thủ tướng gặp mặt 300 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

25.07.2020 | 14:44 PM

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

17.07.2020 | 08:01 AM