Phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương

09.04.2021 | 22:31 PM

Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao

22.03.2021 | 08:23 AM

Tuần tới, UBTVQH cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

14.03.2021 | 14:02 PM

Nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong thực tiễn

11.03.2021 | 14:28 PM

Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư

14.12.2020 | 10:31 AM

Cảnh cáo Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình

08.11.2020 | 19:52 PM

Bộ Chính trị đã phê duyệt 227 nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khoá XIII

05.10.2020 | 14:37 PM