Bỏ phiếu theo đợt, cách nhau từ 1 - 2 giờ

15.05.2021 | 15:05 PM

Đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

15.05.2021 | 13:43 PM

Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức

05.06.2020 | 14:46 PM

Bộ Nội vụ: Vẫn khó giải quyết cán bộ dôi dư sau sắp xếp xã, huyện

05.05.2020 | 09:24 AM

Tránh bổ nhiệm “thần tốc”, Bộ Nội vụ đề xuất thêm giải pháp

26.02.2020 | 14:49 PM