Hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ làm những gì?

Thứ 4, 17.03.2021 | 19:33:33
232 lượt xem
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 3-17/2, từ ngày 15-19/3 sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Hội nghị sẽ thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ở Trung ương, căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì Hội nghị để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH ở địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử.

Ở cấp huyện, xã, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương triệu tập, chủ trì để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thành phần tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai cũng tương tự như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Theo đó, ở cấp Trung ương gồm: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận; Đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,...được mời tham dự hội nghị.

Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phần tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trực thuộc; đại diện Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực HĐND và UBND cấp tỉnh được mời tham dự hội nghị này.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phần tham dự hội nghị gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp. Đại diện Ủy ban Bầu cử, Thường trực HĐND và UBND cùng cấp được mời tham dự hội nghị.

Thành phần tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Đại diện Ủy ban Bầu cử, Thường trực HĐND và UBND cùng cấp được mời tham dự hội nghị.

Bốn bước tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ứng cử ĐBQH/đại biểu HĐND được thực hiện theo bốn bước.

Bước 1: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (cấp Trung ương)/Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (cấp tỉnh, huyện, xã) tổ chức Hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), tình hình người tự ứng cử (nếu có). Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH/đại biểu HĐND.

Bước 2: Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH/đại biểu HĐND căn cứ vào các nội dung sau đây: Tiêu chuẩn của ĐBQH/đại biểu HĐND; Kết quả điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc Kết quả điều chỉnh của Thường trực HĐND về cơ cấu, thành phẩn, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử ĐBQH/đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đổi với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH/đại biểu HĐND.

Bước 3: Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử (từ hội nghị cấp tỉnh trở xuống) và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

Bước 4: Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH/đại biểu HĐND.

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi biên bản đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi biên bản và danh sách những người ứng cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi biên bản và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử cùng cấp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã gửi biên bản và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình đến Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử cùng cấp./.


(Theo dangcongsan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan