.
Nho Quan chú trọng nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, tôn giáo
Chủ Nhật, 29/11/2015, 15:41 [GMT+7]

     Với đặc thù là huyện miền núi của tỉnh, có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người theo đạo công giáo, huyện Nho Quan xác định chăm lo phát triển và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào để đoàn kết, hòa hợp tôn giáo, dân tộc; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết; góp phần xây dựng quê hương Nho Quan ngày thêm phát triển.

Đồng bào dân tộc Mường Nho Quan tập luyện các tiết mục văn nghệ

Đội văn nghệ đồng bào dân tộc Mường huyện Nho Quan

trong buổi tập luyện

    Theo đó, huyện ủy Nho Quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cùng với MTTQVN huyện phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố lực lượng nòng cốt tại các khu dân cư.

    Đó là những cán bộ, đảng viên vùng đồng bào dân tộc và vùng công giáo; những người có vai trò, uy tín và ảnh hưởng lớn trong quần chúng nhân dân như già làng, trưởng họ, trưởng bản...

    Đây chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở vùng đồng bào công giáo, vùng đồng bào dân tộc.

Đồng bào dân tộc huyện Nho Quan phát triển kinh tế đồi rừng mang lại hiệu quả cao
Phát triển kinh tế đồi rừng tại huyện Nho Quan mang lại hiệu quả cao

    Cùng với đó, huyện Nho Quan đã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

    Người dân địa phương tích cực hưởng ứng giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội; tham gia xây dựng NTM; xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa thôn, bản; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

    Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng đồi núi để đạt hiệu quả kinh tế cao, như phát triển các con nuôi đặc sản, các mô hình trang trại đồi rừng. Từ đó, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

    Đến nay, trên địa bàn huyện Nho Quan đã có 41/43 giáo họ đạt danh hiệu văn hóa, 85% gia đình giáo dân văn hóa, góp phần nâng tỷ lệ số hộ gia đình văn hóa toàn huyện lên trên 80%.

Mai Dung (nbtv.vn)

 

 

;
.